fbpx

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników
serwisu www.sprzedajkonto.pl (dalej „Serwis”) w związku z danymi przekazywanymi w związku z
korzystaniem z funkcjonalności Serwisu.


CZYM SIĘ KIERUJEMY?
Administrator przykłada ogromną wagę do ochrony Pana/Pani danych osobowych i powierzonych mu
informacji. Polityka Administratora nastawiona jest na zapewnienie możliwie największej poufności, co do
danych osobowych, w szczególności w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem,
nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewnia, aby dane te były:
1) przetwarzane zgodnie z prawem;
2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób
niezgodny z tymi celami;
3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie
dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.


KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Michał Siedlecki prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Michał Siedlecki TRADEX z siedzibą w Sosnowcu pod adresem: ul. Klimontowska 45B lok. 17, 41-200 Sosnowiec
Sosnowiec (dalej „Administrator”).


JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?
Celem dokonania zgłoszenia/nawiązania kontaktu poprzez Serwis będziemy Pana/Panią prosić o podanie
danych: imienia i nazwiska, e-mail i/lub numeru telefonu, nr IP, adres do korespondencji. Prowadzenie
dalszej komunikacji może wymagać przetwarzania dalszych danych, jak na przykład wiek.
Jeśli po otrzymaniu oferty zdecyduje się Pan/Pani na nabycie produktu lub usługi będziemy prosić
Pana/Panią o podanie danych adresowych. Jeśli to my będziemy nabywać od Pana/Pani produkt lub usługę
to będziemy prosić o podanie Pana/Pani numeru rachunku bankowego.
Jeżeli w ramach sprzedawanego Administratorowi Konta (definiowanego tak samo jak w Regulaminie)
pozostawi Pan/Pani na tym Koncie swoje dane osobowe (e-mail, data urodzenia, dane dotyczące płatności,
lokalizacja (miasto, kraj), imię, nazwisko) to Konto to może być sprzedane osobie trzeciej, która nabywając
Konto będzie też miała dostęp do przedmiotowych danych osobowych.
Wejście na stronę Serwisu oraz korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu bez wypełnienia
formularza zgłoszeniowego, co do zasady, nie łączy się z podawaniem danych osobowych.
Nie przetwarzamy w ogóle tzw. danych wrażliwych (np. danych osobowych ujawniających pochodzenie
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, danych genetycznych, danych biometrycznych, danych
dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby itp.).

Możemy także przetwarzać adres IP w celach, które opisane są w Polityce Cookies.


PO CO PRZETWARZAMY PANA/PANI DANE?
Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celach, które zapewnią możliwość świadczenia przez nas usług
i prawidłowego wykonania umowy względem Pana/Pani oraz rozpatrywania reklamacji. Podstawą prawną
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest w tym zakresie niezbędność wykonania umowy lub
podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy lub zgoda.
Dane te mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu wysyłania newsletterów,
na podstawie Pana/Pani zgody.
W celu prawidłowego wykonania umowy Pana/Pani dane są też przetwarzane w celach związanych z
rozliczeniami, fakturowaniem i sprawozdawczością finansową. Musimy to robić ze względu na
obowiązujące przepisy prawa.
Ponadto jeśli kontaktuje się Pan/Pani z nami za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych w
ramach Serwisu, w szczególności celem pozyskania informacji o ofercie, to będziemy mogli przetwarzać
Pana/Pani dane osobowe podane nam w następstwie skontaktowania się przez Pana/Panią z naszą firmą
celem skorzystania z naszych usług lub produktów.
Proszę pamiętać, iż podanie Pana/Pani danych osobowych takich jak adres e-mail lub numer telefonu jest
warunkiem koniecznym do podjęcia kontaktu i przedstawienia przez Administratora ewentualnej oferty lub
przedstawienia ofert Administratorowi. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Brak
podania danych osobowych może spowodować niemożność zawarcia umowy lub jej realizacji w całości lub
części, niemożność otrzymania oferty, lub niemożność podjęcia z Panem/Panią komunikacji.


GDZIE PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, przy pomocy których będą świadczone
usługi i/lub sprzedawane produkty, podwykonawcom, podmiotom świadczącym pomoc techniczną, firmom
hostingowym, bankom i operatorom płatności (jeśli dojdzie do zawarcia umowy nabycia usług lub
produktów) jak też podmiotom przetwarzającym.
Jeśli pozostawi Pani/Pan swoje dane w sprzedanym nam Koncie, dane te mogą zostać razem z Kontem
przekazane przez Administratora kolejnemu nabywcy tego Konta.
Administrator może też posługiwać się danymi osobowymi użytkownika sprzedającego związanych z
Kontem do kontaktu z dostawcą gry, której tyczy się Konto.
Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usług, przez okres
przedawnienia roszczeń, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków względem organu nadzorczego
lub obowiązków względem organów podatkowych. W odniesieniu do danych osobowych w zakresie, w
jakim będą przetwarzane dla celów marketingowych – nie będą one przetwarzane dłużej niż 12 miesięcy.


JAKIE UPRAWNIENIA PANU/PANI PRZYSŁUGUJĄ?
Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora:

a) dostępu do swoich danych osobowych, to jest przede wszystkim do uzyskania od administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pana/Pani dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do
uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
- cele przetwarzania;
- kategorie odnośnych danych osobowych;
- informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
- w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe,
kryteria ustalania tego okresu;
- informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania;
- informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o
ich źródle;
- informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22
ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a
także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

b) sprostowania Pana/Pani danych osobowych to jest do sprostowania danych nieprawidłowych lub
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
c) usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
Ma Pan/Pani prawo do otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które dostarczył Pan/Pani administratorowi,
oraz ma Pan/Pani prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony
Administratora,
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych ze szczególną pana/Pani sytuacją,
Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z
takim marketingiem bezpośrednim.
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody – ma
Pan/Pani do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez wysłanie oświadczenia w formie
elektronicznej na adres e-mail: kontakt@sprzedajkonto.pl) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Proszę pamiętać, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych przypadków i dotyczy tylko takiego zakresu
danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innych
podstaw prawnych do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
W odniesieniu do Pana/Pani danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji.


CZEGO NIE MOŻE PAN/PANI ROBIĆ? 

Nie może Pan/Pani podawać danych osobowych jakichkolwiek innych osób.
Ma Pan/Pani obowiązek przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.


JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE?
Zabezpieczenie danych osobowych zagwarantowane jest bezpiecznym i stabilnym systemem ochrony
danych stosowanym przez Administratora.
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL).
Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w
komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający
Administrator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych
z serwera.
Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza
regularne aktualizacje komponentów programistycznych.


POLITYKA COOKIES
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania
ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Pliki cookies mogą być także zamieszczane na
urządzeniu końcowym Użytkownika przez partnerów operatora Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. umożliwienia realizacji określonych usług dostępnych w Serwisie.
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz
„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu mogą być stosowane w szczególności następujące rodzaje plików cookie:
a. "niezbędne" pliki cookie, umożliwiające korzystanie z określonych usług dostępnych w
ramach Serwisu;
b. "wydajnościowe" pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu w celach statystycznych.

7. Ponadto Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics
(Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych
osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w
urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika
gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje
wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
8. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe
użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania
żadnych danych osobowych od Administratora do operatorów reklam. Technologicznym
warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować
o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
10. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
możliwość korzystania z niektórych usług dostępnych na stronach internetowych Serwisu.
11. Pliki cookies, zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, mogą być również
wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
12. W związku z korzystaniem z plików cookies może następować profilowanie w celu dostosowania
zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania
ze stron internetowych, natomiast nie występuje w tym zakresie zautomatyzowane podejmowanie
decyzji.
13. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu użytkowanej
przeglądarki internetowej.