fbpx

 

Regulamin serwisu sprzedajkonto.pl


I. PODSTAWOWE DEFINICJE

 

Administrator - właściciel i operator Serwisu, tj. Michał Siedlecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Siedlecki TRADEX z siedzibą w Sosnowcu pod adresem: ul. Klimontowska 45B lok. 17, 41-200 Sosnowiec.
Serwis - grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych w sieci Internet z adresu www.sprzedajkonto.pl,
Użytkownik - każda osoba, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności Serwisu, szczególności osoba która dokonuje sprzedaży Konta,
Konto – prawa z licencji do utworu w postaci gry komputerowej wraz z egzemplarzem utworu wraz z wszelkimi prawami z tym związanymi, w szczególności pojęcie to obejmuje także wszelkie prawa do reprezentowania Użytkownika przed twórcą/producentem/dystrybutorem gry, w tym w sądzie, jak też prawo do ewentualnego odszkodowania związanego z utworem lub licencją, jak też prawa związane z wszelkimi płatnościami zrealizowanymi przez Użytkownika na rzecz twórcy/producenta/dystrybutora gry komputerowej (w tym prawa do usług, praw i „przedmiotów” zakupionych w grze), jak też prawa z tytułu gwarancji, rękojmi lub związane ze świadczeniem usług serwisowych przez twórcę/producenta/dystrybutora gry komputerowej, jak też wszelkie dane dostępowe typu login, hasło, sekretna odpowiedź itp. W przypadku platformy z różnymi grami pojęcie Konto obejmuje dodatkowo wszystkie utwory/licencje i egzemplarze utworów, jakie Użytkownik sprzedający posiada w ramach danej platformy.
Regulamin - niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora, stanowiący regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin stanowi integralną część każdej umowy sprzedaży Konta przez Użytkownika na rzecz Administratora.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania i funkcjonowania Serwisu oraz zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora w związku z umową sprzedaży Konta. Niniejszy regulamin stanowi integralną część każdej umowy sprzedaży Konta przez Użytkownika na rzecz Administratora.
2. Serwis służy jako platforma do nabywania odpłatnie przez Administratora od Użytkowników Kont.
3. Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą umowę między pełnoletnim Użytkownikiem a Administratorem, dotyczącą użytkowania Serwisu.
4. Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Administratora, że ukończył osiemnaście (18) lat (lub osiągnął inny wiek, który – w świetle prawa ojczystego Użytkownika uprawnia go do zawierania wiążących umów), posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na warunki określone Regulaminem. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w imieniu osoby trzeciej będącej osobą prawną, tzw. ułomną osobą prawną etc., Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Administratora, że jest uprawniony do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z zawarcia niniejszej umowy w imieniu takiej osoby, a zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez takiego Użytkownika jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem przez tą osobę trzecią. W takim przypadku wyraz "Użytkownik" w niniejszym Regulaminie oznacza w/w osobę trzecią. W braku rzeczywistego uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu osoby trzeciej, osoba która rzekomo działa za tą osobę trzecią jest traktowana jako Użytkownik, który we własnym imieniu i na swoją rzecz zawarł umowę z Administratorem. Użytkownicy niezdolni do zawarcia wiążącego prawnie porozumienia z Administratorem lub tacy, którym zakazuje się korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis ze względu na obowiązujące w danym państwie lub regionie obostrzenia, włączywszy w to kraj/region aktualnego pobytu Użytkownika i miejsce korzystania z usług, nie powinni korzystać z Serwisu.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmieniania i modyfikowania niniejszego Regulaminu, w tym do dodawania nowych lub usuwania dotychczasowych zapisów, co może czynić według własnego uznania w dowolnym czasie przez opublikowanie zmian Regulaminu na stronie Serwisu. Dlatego Użytkownik ma obowiązek regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie. Do umowy sprzedaży Konta zastosowanie znajdują przepisy Regulaminu obowiązujące w chwili sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
6. Administrator nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, czy dóbr osobistych. Z wyjątkami przewidzianymi w Regulaminie wszelkie dane są udostępniane przez Użytkowników na ich odpowiedzialność, niebezpieczeństwo i ryzyko.
7. Wszelkie teksty, materiały graficzne, funkcje interaktywne, logo, fotografie, pliki, oprogramowanie oraz wszystkie inne materiały w ramach Serwisu, za wyjątkiem tych umieszczanych, transmitowanych, udostępnianych, publikowanych przez Użytkowników lub z wyjątkiem tych, które stanowią prawa osób trzecich (np. producentów/twórców gier), a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Serwisu stanowią własność intelektualną Administratora. Podlegają one ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone dla Administratora. Wszystkie znaki towarowe, marki usług i nazwy towarowe stanowią własność Administratora. Bez wyraźnej zgody Administratora Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. W ten sam sposób przy wykonywaniu swoich zobowiązań działa Administrator.
2. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiedzy o naruszeniu postanowień Regulaminu przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, Użytkownik ten zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora.
3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i w całości akceptuje jego postanowienia.
4. Warunkiem technicznym skorzystania z Serwisu przez Użytkownika jest posiadanie stacji roboczej wyposażonej w system operacyjny oraz dostęp do sieci Internet i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych.
5. Dla zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności Serwisu, może być wymagane zapewnienie przez Użytkownika obsługi elementów przeglądarki internetowej oraz programów typu Java, Java Script, Flash, programów dekompresujących oraz plików Cookies.
6. Serwis nie służy do przechowywania jakichkolwiek treści Użytkowników oraz nie służy do upubliczniania jakichkolwiek treści Użytkowników.

 

IV. NABYWANIE KONT

 

1. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą za pośrednictwem stosownych funkcjonalności Serwisu składać Administratorowi oferty sprzedaży Kont.
2. Oferty Użytkowników wiążą przez okres 30dni. Oferty cenowe składane przez Administratora wiążą przez 48 godzin.
3. Po otrzymaniu oferty Administrator i Użytkownik mogą prowadzić dalsze negocjacje, w tym w zakresie ceny (w przypadku gdy transakcja ma charakter odpłatny).
4. Zapłata ceny następuje w ciągu 1 do 5 dni od dnia zawarcia umowy.
5. Użytkownik, który posiada konto w PayU lub u innego operatora płatności i zażąda dokonania rozliczenia za pomocą tych systemów płatności, oświadcza niniejszym, iż wyraża tym samym zgodę na dokonywanie płatności poprzez serwisy PayU lub stosownego innego operatora płatności oraz iż zapoznał się z regulaminami dostępnymi na stronach tych operatorów oraz akceptuje postanowienia w nich zawarte. W zakresie dopuszczalnym przez prawo Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie właściciela w/w serwisów, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do operatora właściwego serwisu płatności w trybie i na zasadach określonych regulaminem tego serwisu. Jeśli płatność nie została uwzględniona z przyczyn leżących po stronie Administratora Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Administratora kierując w tym celu wiadomość na adres e-mail:kontakt@sprzedajkonto.pl
6. W przypadku, gdy Użytkownik żąda dokonania przelewu bezpośrednio na jego rachunek bankowy, jest zobowiązany podać nr rachunku bankowego oraz swoje dane osobowo-adresowe umożliwiające dokonanie przelewu oraz wszelkie inne dane umożliwiające dokonanie przelewu.
7. Warunkiem dokonania zapłaty na rzecz Użytkowników jest aby dane osobowo-adresowe podane Administratorowi pokrywały się z danymi osoby, na którą założony jest rachunek bankowy Użytkownika (w szczególności zapłata ceny nie będzie następować na rachunek bankowy należący do innej osoby niż Użytkownik). W zakresie dopuszczalnym przez prawo Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za dokonanie przelewu na rachunek bankowy nie należący do niego, jeśli świadomie wskazał ten rachunek do dokonania zapłaty wiedząc, iż nie należy do niego. W szczególności Administrator nie ma obowiązku zapłaty ceny na rzecz takiego Użytkownika odpowiadającego kwocie która została przekazana na rachunek bankowy, który Użytkownik wskazał jako swój (wyłączenie obowiązku powtórnej zapłaty tej samej ceny z powodu złego rachunku bankowego Użytkownika). Administrator zastrzega sobie prawo do wskazania formy płatności do danej transakcji.
8. Użytkownik oświadcza, iż akceptuje fakt, że jeśli nie posiada walutowego rachunku bankowego w walucie, w jakiej następuje zapłata ceny to kwota wynagrodzenia przekazana mu zgodnie z niniejszym Regulaminem zostanie przewalutowana na walutę, w jakiej Użytkownik posiada rachunek bankowy według stosownego kursu obowiązującego w banku odbiorcy (Użytkownika). W zakresie dopuszczalnym przez prawo Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika z tego tytułu, w szczególności nie jest zobowiązana do jakichkolwiek świadczeń wyrównawczych na rzecz Użytkownika, jeśli w wyniku przewalutowania Użytkownik otrzyma mniejszą kwotę niż się spodziewał lub z powodu niekorzystnego kursu wymiany walut obowiązującego w banku, w którym posiada rachunek bankowy.
9. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie do zgłoszenia do opodatkowania uzyskanych przychodów/dochodów.
10. Użytkownik, który sprzedaje Konto na rzecz Administratora, oświadcza, iż:
a) jest pierwszym właścicielem Konta, w szczególności dane na allegro pokrywają się z danymi na koncie platformy z grami np.battlenet lub podobnym,
b) w związku z Kontem zdjęte zostały wszelkie zabezpieczenia typu alerty smsowe, authenticator, kontrola rodzicielska itp.,
c) konto w grze nie było nigdy i nie jest zbanowane lub zawieszone, nie posiada żadnych ograniczeń lub cech kont naruszających mechanikę gry,
d) twórca/producent/dystrybutor gry nie wysuwał w stosunku do Użytkownika żadnych roszczeń w związku z użytkowaniem przez Użytkownika gry, a Użytkownik nie dał żadnych podstaw do takiego wysuwania roszczeń i stan taki jest aktualny na dzień sprzedaży Konta,
e) wyraża zgodę na przekazanie Administratorowi wraz z Kontem, w związku z którym występują w ramach gry dane Użytkownika, te dane, których nie można zmienić np. na koncie battlenet, jak też wyraża zgodę na ich przekazanie dalszemu nabywcy, któremu Administrator ewentualnie zbędzie Konto. Użytkownik akceptuje, iż dane te pozostaną widoczne dla nowego użytkownika Konta tj. imię, nazwisko, kraj oraz ewentualne stare formy płatności. Osoba trzecia będący dalszym nabywcą (a wiće osoba, która zakupiła Konto od Administratora) może w imieniu Użytkownika kontaktować się z supportem w sprawach związanych z Kontem/grą. Użytkownik (sprzedający) przed sprzedażą jest zobowiązany usunąć wrażliwe dla siebie dane, które nie chce, by były przetwarzane, ręcznie lub poprzez kontakt z supportem danej gry. Administrator nie odpowiada w zakresie dopuszczalnym przez prawo za dane pozostawione przez Użytkownika, a w które wgląd może mieć Administrator lub każdy kolejny nabywca Konta. Niezależnie od powyższego Administrator podejmuje starania, aby usunąć wszelkie dane, które są możliwe do usunięcia ze strony zarządzania kontem, od razu po przejęciu Konta,
f) Konto nie jest obciążone wadami fizycznymi, ani prawnymi, a Użytkownik posiada wszelkie niezbędne prawa do jego przeniesienia na rzecz Administratora.
g) W dniu sprzedaży zmiana e-maila jest możliwa z poziomu zarządzania kontem, Użytkownik zobowiązuje się do pomocy w jego zmianie, celem pełnego jego przekazania.
11. Użytkownik zobowiązuje się, iż po dokonaniu sprzedaży Konta na rzecz Administratora niezwłocznie dokona dezaktywacji/usunięcia kopii Konta lub jego elementów, jakie znajdują się w jego posiadaniu, w szczególności usuwając stosowne pliki ze swojej stacji roboczej.
12. Użytkownik zobowiązuje się przed dokonaniem sprzedaży określić, czy konto w grze stanowiące część Konta zarejestrowane jest na użytkownika z innego kraju, niż któryś z krajów Unii Europejskiej.
13. Użytkownik zobowiązuje się w związku ze sprzedażą Konta, iż:
- w przypadku battlenet - udostępni on Administratorowi wszelkie dokumenty jakich producent/dostawca gry będzie wymagał w przypadku kradzieży Konta lub jego części/elementu. Udostępnienie przedmiotowych dokumentów następuje poprzez bezpośrednie wysłanie dokumentów do supportu twórców gry na wskazany przez Administratora ticket. Odmowa udostępnienia takich dokumentów równoznaczna będzie z odstąpieniem od umowy, co wiąże się z koniecznością pokrycia wszelkich kosztów jakie Administrator poniósł w związku z obsługą Konta oraz z obowiązkiem zapłaty kwoty umownej zawartej poniżej.
-w przypadku League of Legends i Fortnite - zobowiązuje się dostarczyć firmie Riot/Epic Games dane dotyczące stworzenia konta w grze, które posiada lub pamięta oraz dane dotyczące płatności, które pamięta lub posiada na e-mailu.
14. Użytkownik zobowiązuje się do nie kontaktowania się z dostawcą usług z gry lub innymi podmiotami trzecimi pośredniczącymi bez zgody Administratora, w szczególności do niepodejmowania działań związanych Kontem, w szczególności do występowania do firmy dostarczającej usługi, dostawcy usług w grze , działu pomocy (supportu) lub podmiotami trzecimi o zmianę treści i danych cyfrowych związanych z kontem na którym jest gra oraz wirtualna zawartość, w tym jego dezaktywacji czy przywrócenia jego osobie prawa do korzystania z przedmiotowego konta oraz zrzeka się wszelkich praw związanych z Kontem.
15. W przypadku podjęcia jakichkolwiek działań przez Użytkownika związanych z Kontem od chwili sprzedaży (bez zlecenia bądź instrukcji w tym zakresie ze strony Administratora), jak też w przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych wyżej lub w przypadku złożenia nieprawdziwych zapewnień/oświadczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Administratora kary umownej 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz zobowiązany będzie do zwrotu zapłaconej ceny.
16. Użytkownik zobowiązuje się wskazać następujące dane dotyczące Konta w zależności od tego, jakie gry dotyczy przedmiot transakcji:
*Battlenet: Login, hasło, sekretna odpowiedź oraz możliwości zmiany maila z profilu ustawień. Przy transakcji na allegro, dane z allegro tj. imię i nazwisko, które muszą zgadzać się z danymi z konta battlenet. *League of Legends: Login, hasło. Ponadto Użytkownik sprzedający musi posiadać dostęp do maila na koncie, by podać kod do jego zmiany oraz jest zobowiązany przesłać wszelkie dane które posiada i pamięta z momentu stworzenia konta.
*Wargaming: Login, hasło. Ponadto Użytkownik sprzedający musi posiadać dołączony do konta numer telefonu przez 14 dni, tak by podać kod do jego zmiany, e-maila oraz usunięcia numeru z konta. Użytkownik jest zobowiązany przesłać wszelkie dane które posiada i pamięta z momentu stworzenia konta
*League of Legends i Fortnite: Login, hasło. Na przedmiotowym koncie w dniu sprzeaży musi być możliwa zmiana e-maila z poziomu zarządzania nim. Ponadto Użytkownik sprzedający musi posiadać dostęp do maila na koncie, by podać kod do jego zmiany oraz jest zobowiązany przesłać wszelkie dane które posiada i pamięta z momentu stworzenia konta. 
17. W przypadku, jeśli któreś z oświadczeń złożonych wyżej przez Użytkownika, w szczególności określonych w ust. 10 powyżej, okaże się nieprawdziwe, Administrator może odstąpić od umowy z Użytkownikiem w terminie 3 miesięcy od dnia jej zawarcia. Odstąpienie ma skutek ex nunc, a w związku z odstąpieniem Użytkownik ma obowiązek zwrócić Administratorowi całą cenę. Nie wyłącza to obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 15 wyżej.
18. Sprzedając Konto na rzecz Administratora Użytkownik udziela Administratorowi licencji nie ograniczonej w czasie na polach eksploatacji, takich, na jakich licencja przysługiwała Użytkownikowi i z takim zakresem terytorialnym licencji, jaka przysługiwała Użytkownikowi. Przedmiotowe pola eksploatacji obejmują w szczególności prawo do:
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii, zbycie programu komputerowego.
19. Jeśli pola eksploatacji wskazane w ust. 18 wyżej wykraczają poza to, do czego uprawniony był Użytkownik, przeniesienie praw na Administratora następuje w zakresie takim, w jakim uprawnienia przysługiwały Użytkownikowi.

 

V. OŚWIADCZENIA ADMINISTRATORA

 

1. Administrator oświadcza, iż dane Użytkowników nie są przekazywane ŻADNEJ firmie zewnętrznej w celach marketingowych. Żadne dane osobowe z allegro nie są przez Administratora przechowywane w innym celu niż w celach realizacji umowy, kontaktowych oraz księgowo-rozliczeniowych, ewentualnie w celach dochodzenia stosownych roszczeń.
2. Administrator zapewnia dyskrecję stosownego „armory” Użytkownika. Administrator nie będzie go nigdzie publikował, czy komukolwiek udostępniał.

 


VI. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

 

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie udostępnienie, rozpowszechniane i przechowywane przez siebie dane i przyjmuje niniejszym do wiadomości, że Serwis stanowi wyłącznie narzędzie umożliwiające nabywanie przez Administratora Kont.
2. W granicach dopuszczalnych przez prawo Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości i oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw do zaakceptowania Regulaminu, sprzedaży Konta, przyznawania licencji,
b) dokonując oferowania lub zbywania jakichkolwiek praw, rzeczy lub usług na rzecz Administratora, oświadcza, iż są one wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz roszczeń osób trzecich oraz że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczania i zbywania takich praw, rzeczy lub usług, w szczególności, prawo własności, prawa autorskie, i posiada wymagane licencje, prawa, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację lub zbycie etc., zwłaszcza prawo sprzedaży w sieci Internet, systemie on-line, jak również, że prawa te nie są w jakikolwiek sposób ograniczone.
b) oferowane przez niego poprzez Serwis prawa, rzeczy lub usługi (a) nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw patentowych, tajemnicy handlowej, praw do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych praw własności czy praw własności intelektualnej, ani (b) nie szkalują, nie oczerniają, nie zniesławiają, nie znieważają jakichkolwiek osób czy podmiotów ani nie naruszają ich praw, w tym do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych dóbr osobistych;
d) zobowiązuje się do korzystania z Serwisu, wszelkich funkcjonalności Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami,
e) nie będzie angażował się w jakąkolwiek działalność szkodzącą dobremu imieniu lub reputacji Administratora lub która może wywrzeć negatywny wpływ na Serwis,
f) nie będzie podejmował działań sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego ani szkodzących w jakikolwiek sposób interesom Administratora,
g) nie będzie wykorzystywał Serwisu do podejmowania działań związanych z praniem brudnych pieniędzy, czy też działań stwarzających dla Administratora ryzyko posądzenia o wykorzystywanie Serwisu do prania brudnych pieniędzy.

 

VII. NIEDOZWOLONE SPOSOBY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, iż nie będzie wykonywać następujących czynności:

a) Użytkownik nie będzie umieszczać, tworzyć lub rozpowszechniać za pośrednictwem Serwisu, danych naruszających przepisy prawa, zapisy obowiązujących umów czy prawa osób trzecich, (w tym wszelkich tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej, praw autorskich, dóbr osobistych, czy praw wynikających z ochrony danych osobowych);
b) Użytkownik nie będzie podawać się za inną osobę czy inny podmiot, faktycznie istniejący czy fikcyjny, utrzymywać niezgodnie z prawdą, że jest związany z jakąkolwiek osobą czy podmiotem, podawać fałszywych informacji na temat źródeł, charakteru czy zawartości Kont, ani w inny sposób wprowadzać w błąd Administratora;
c) Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek innych celów niż oferowanie i sprzedaż Konta na rzecz Administratora;
d) Użytkownik nie będzie obchodzić czy dezaktywować zabezpieczeń Serwisu;
e) Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek celów nielegalnych ani do naruszania przepisów krajowych, czy międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej i innych praw własności, a także przepisów o ochronie danych osobowych;
f) Użytkownik nie będzie zniesławiać, nękać, obrażać, oszukiwać innych Użytkowników Serwisu, zbierać ani podejmować prób zbierania ich danych osobowych ani danych osobowych osób trzecich bez ich zgody,
g) Użytkownik nie będzie próbować złamać kodu źródłowego Serwisu ani żadnych jego części, ani w żaden sposób przy nim manipulować;
h) Użytkownik nie będzie modyfikować, adaptować, tłumaczyć Serwisu ani żadnych jego części (w tym Regulaminu), ani też tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych;
i) Użytkownik nie będzie w żaden sposób celowo zakłócać lub próbować zakłócać działania Serwisu ani przeszkadzać innym Użytkownikom w korzystaniu z niego, w szczególności umieszczać ani rozprowadzać wirusów, ani innego szkodliwego oprogramowania typu adware, spyware, itp.

 

VIII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Administratora jest wyłączona za:
- jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Serwisu, dostępu do niego lub niemożności korzystania z Serwisu przez Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora;
- jakiekolwiek szkody wynikające z wirusów, koni trojańskich itp., które mogą być przesyłane do Serwisu lub za jego pośrednictwem przez osoby trzecie,
- wszelkie działania podjęte przez Administratora w stosunku do Użytkownika związane z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
- naruszenie i skutki naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub praw osób trzecich, w szczególności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkownika wskutek naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej etc., w szczególności za szkody powstałe w związku ze zbywaniem Kont, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych wymaganych uprawnień,
- wszelkie działania i ich skutki wynikające z naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych albo złożenia przez niego fałszywych lub nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub w stosownych formularzach w Serwisie dotyczących opisu Konta lub jego części,
- jakiekolwiek szkody powstałe w związku z użytkowaniem Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami punktu VII Regulaminu,
2. Administrator nie ponosi w szczególności jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej w szczególności z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przez Użytkownika niniejszej umowy, dokonaniem przez Użytkownika czynu niedozwolonego, naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa oraz związanej z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych informacji, zapewnień lub oświadczeń. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie do Administratora jakichkolwiek zarzutów, roszczeń, skarg, petycji, żądań, reklamacji itp. związanych z zachowaniami Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim lub w ustępie 1 powyżej, Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec tych podmiotów, co oznacza w szczególności, iż Użytkownik pokryje wszelkie związane z powyższym koszty poniesione przez Administratora lub do których poniesienia będzie Administrator w jakiekolwiek formie zobowiązany, w tym zwłaszcza koszty pomocy prawnej, opłaty, szkody, grzywny, nawiązki, kary pieniężne, kary umowne, koszty wezwań, stawiennictwa w sądzie lub przed organem państwowym lub administracji publicznej, koszty korespondencji oraz wszelkie inne możliwe koszty, opłaty itp. Ponadto w razie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Administratorowi z tytułu naruszenia praw tych osób przez Użytkownika, w szczególności praw autorskich, Użytkownik ten wstąpi do postępowania w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego. Powyższy zapis nie ma zastosowania do konsumentów w zakresie, w jakim naruszałoby to ich prawa.

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 

1. Posługiwanie się przez Użytkowników korzystających z Serwisu zastrzeżonymi znakami towarowymi, nie może naruszać praw ochronnych podmiotów uprawnionych do znaku towarowego i może nastąpić wyłącznie w celach opisowych, informacyjnych lub dla wyrażenia dozwolonej krytyki, lub w innych celach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawa własności intelektualnej.
2. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i innych praw związanych ze zbywaniem, udostępnianiem, publikowaniem, rozpowszechnianiem, przechowywaniem Kont, jak też za naruszenie przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. PROCEDURA REKLAMACYJNA.


1. Wszelka komunikacja z administracją Serwisu powinna się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu adresu email:kontakt@sprzedajkonto.pl
2. Wszelkie uwagi dotyczące naruszenia przez Użytkowników postanowień Regulaminu mogą być zgłaszane do Administratora na poniższy adres e-mail:kontakt@sprzedajkonto.pl
3. Użytkownik ma prawo składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail:kontakt@sprzedajkonto.pl Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Administratora. Zgłoszenie zastrzeżenia w postępowaniu reklamacyjnym powinno obejmować wskazanie Użytkownika, który takie zastrzeżenie zgłasza, szczegółowego określenia na czym dane nieprawidłowości polegają oraz sprecyzowania, jakie rozwiązanie byłoby dla Użytkownika satysfakcjonujące. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja lub na inny podany przez Użytkownika.
4. Użytkownik nie może przenieść praw obowiązków lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (Regulaminu), w szczególności z umowy sprzedaży, łączącej go z Administratorem na jakikolwiek podmiot trzeci – bez pisemnej zgody Administratora.
5. Wszelkie postanowienia które okażą się nieważne lub bezskuteczne nie będą miały wpływu na ważność pozostałych postanowień. Bezskuteczne postanowienia będą zastąpione takimi ważnymi postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają ekonomicznemu znaczeniu, intencji stron oraz celowi postanowień bezskutecznych.

 

Poprzednie poprawki regulaminu: 21.12.2018 g.7:44

Ostatnie poprawki regulaminu: 01.09.2022 g.09:53