REGULAMIN

 1. Umowa/transakcja przenosi ze Zbywcy (sprzedającego) na Kupującego (portal sprzedajkonto.pl), prawo do korzystania z licencji detalicznych gier, jak również dostępu do konta na platformach do gier: Battle net, League of Legends lub Wargaming wraz ze wszelkimi prawami które posiadał. Przenosi prawo do usług zakupił w grze lub zakupionych detalicznie oraz czasu który poświęcił na stworzenie postaci, osiągnięć, a także wszelkie prawa do reprezentowania sprzedającego przed twórcą gry oraz w sądzie.

 2. Akceptujemy oferty tylko od pierwszych właścicieli kont.

 3. Zapewniamy dyskrecję Twojego armory. Nie będzie ono przez nas nigdzie publikowane czy komukolwiek udostępniane.

 4. Wymagamy wszelkich możliwych/posiadanych danych dotyczących konta tj. Login, hasło, sekretna odpowiedź oraz możliwości zmiany maila z profilu ustawień. W koncie Riot sprzedający musi mieć dostęp do maila na koncie, by podać kod do jego zmiany.

 5. Dane na allegro muszą pokrywać się z danymi na koncie Battle.net, dzięki czemu mamy pewność że kupujemy konto od pierwszego właściciela.

 6. Sprzedając dostęp do konta Battle net gdzie znajdują się gry, sprzedający przekazuje pełny dostęp do całego konta battle.net oraz zrzeka się wszelkich praw do gier na nim zawartych na rzecz portalu sprzedajkonto.pl.

 7. Na koncie muszą być zdjęte zabezpieczenia tj. -Alerty smsowe -Authenticator -kontrola rodzicielska.

 8. NIE wymagamy żadnych skanów dokumentów przy sprzedaży konta. Nasz portal nigdy nie poprosi Cię o wysłanie skanów dokumentów bezpośrednio do nas.

 9. Zbywca deklaruje, że udostępni on wszelkie dokumenty jakich dostawca gry będzie wymagał podczas naszej obsługi konta. Udostępnienie takowych dokumentów następuje poprzez bezpośrednie wysłanie dokumentów do supportu twórców gry na wskazany przez nas ticket. Odmowa udostępnienia takich dokumentów równoznaczna będzie z zerwaniem umowy, co wiąże się z koniecznością pokrycia wszelkich kosztów jakie ponieśliśmy w związku z obsługą konta oraz kwoty umownej zawartej poniżej. Jest to standardowa weryfikacja tożsamości, zdarzająca się bardzo rzadko jedynie w sytuacjach kradzieży konta czy użycia płatności z karty innego kraju. W przypadku LOL'a są to dodatkowe informacje.

 10. Sprzedający zobowiązuje się do nie kontaktowania się z firmą Blizzard/Riot bez wiedzy i zgody kupującego oraz zmiany danych cyfrowych związanych przedmiotem.

 11. Jeżeli doszło do jakiegoś nadużycia mechaniki gry, za które konto zostanie zbanowane lub zawieszone po sprzedaży. Sprzedający ma prawo do rezygnacji z zakupu oraz naliczenia kary związanej z kosztami związanymi z kontem.

 12. Sprzedając dostęp do konta z grą, jednocześnie Zbywca zrzeka się praw do dostępu do gry/gier oraz wyczrepuje swoje prawo do korzystania z nich lub rozpowszechniania oraz ewentualnych roszczeń związanych z przedmiotem transakcji na rzecz portalu sprzedajkonto.pl. 

 13. Sprzedający przenosi prawo do ewentualnego odszkodowania związanego z kontem (przedmiotem transakcji) oraz przenosi prawa związane ze wszystkimi płatnościami zrealizowanymi na koncie.

 14. Zbywca dokonując transakcji zobowiązuje się do niepodejmowania działań związanych z działalnością konta z grą, w szczególności do występowania do firmy Blizzard/Riot/Wargaming o zmianę treści i danych cyfrowych związanych z Kontem na którym jest gra, w tym jego dezaktywacji czy przywrócenia jego osobie prawa do korzystania z przedmiotowego konta oraz wyrzeka się wszelkich praw związanych z kontem.

 15. W przypadku podjęcia jakichkolwiek działań przez zbywce związanych z funkcjonalnością konta od chwili sprzedaży (bez naszego zlecenia bądź instrukcji). Zbywca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej do 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) związanej z kosztami poniesionymi przez nas na koncie oraz kwoty zakupu konta. W przypadku braku wpłaty wskazanej kwoty, Kupujący będzie uprawniony do wstąpienia na drogę postępowania sądowego, bez odrębnego wzywania Zbywcy do zapłaty. Zbywca zostanie w takiej sytuacji obciążony kosztami sądowymi, w tym kosztami zastępstwa procesowego.

 16. Jeżeli konto z grami było hakowane/banowane/cofane należy o tym fakcie poinformować kupującego (nasz serwis) i przedstawić okoliczności cofania konta. Brak takiej informacji może skutkować anulowaniem transakcji.

 17. Jeżeli nie dostarczysz do nas danych, e-mail na koncie z grami po przesłaniu danych nie zostanie zmieniony - na dostarczony przez nas lub konto zostanie skradzione przez Ciebie. Zastrzegamy sobie prawo do opublikowania twoich danych na naszej stronie (dane z allegro oraz dane dostarczone przez ciebie) jako scammera/oszusta. O takim fakcie, przed publikacją - poinformujemy Ciebie e-mailowo 30dni wcześniej a także będziemy próbować się skontaktować w tej sprawie telefonicznie w celu zaproponowania rozwiązania sprawy polubownie. Każdy twój kontakt z nami uniknie takiej publikacji na kolejny czas zaproponowany przez nas.

 18. Jeżeli konto na którym jest gra, zarejestrowane jest na inny kraj niż kraj Uni Europejskiej należy o tym poinformować przed transakcją. Brak takiej informacji może skutkować anulowaniem transakcji.

 19. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie warunków przedmiotowej umowy Zbywca może zgłosić Kupującemu przed transakcją. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w powyższym terminie, warunki umowy uznaje się za zaakceptowane.

 20. Twoje dane nie są przekazywane ŻADNEJ firmie zewnętrznej w celach marketingowych! Żadne twoje dane osobowe z allegro nie są przez nasz przechowywane w innym celu niż kontaktowym oraz księgowym. Przekazując nam swoje dane kontaktowe, wyrażasz zgodę by pozostały one u nas w celach kontaktowych, bądź newslettera mailowego w formie aktualności.

 21. Wszelkie dane dotyczące aktywnych płatności zostaną przez nas skasowane. Sprzedając do nas konto, wyrażasz zgodę na przekazanie wraz z kontem na której znajdują się gry swoich danych, których nie można zmienić np. na koncie battle net nowemu użytkownikowi konta. Pozostaną one na koncie widoczne dla nowego użytkownika konta tj. imię, nazwisko, kraj oraz ewentualne stare formy płatności. Użytkownik ten może w twoim imieniu kontaktować się z supportem w sprawach związanych w grze. Zbywca (sprzedający) przed sprzedażą jest zobowiązany usunąć wrażliwe dla siebie dane, które nie chce by były przetwarzane, ręcznie lub poprzez kontakt z supportem danej gry. Nie odpowiadamy za dane pozostawione przez sprzedającego, które zostaną do wglądu dla nowego użytkownika gry/konta. Staramy się usunąć wszelkie dane, które są możliwe do usunięcia ze strony zarządzania kontem, od razu po przejęciu przez konta.

 22. Płatność za transakcję nastąpi w ciągu 1-5dni od zawarcia transakcji (zazwyczaj od razu). Nasza firma nie odpowiada za niepoprawnie podany numer konta lub e-mail Paypal.

 23. Sprzedający musi wystawić grę ze swojego allegro i przesłać kod weryfikacyjny z telefonu w celu zweryfikowania że konto allegro należy do niego. Jeżeli wystawiasz z konta rodzica, dostępne formy płatności to Payu i zwykły przelew.

 24. Dane dostępu przekazujesz po otrzymaniu płatności.